Vedtægter

Vedtægterne for GIF giver muligheder

Foreningens navn er Gislev Idrætsforening, og har hjemsted i Gislev Sogn i Faaborg-Midtfyn Kommune. Foreningen er stiftet d. 16. oktober 1880


§ 1

Formål

Foreningsens formål er, ved idræt og andet kulturel virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.


§ 2

Tilhørsforhold

Foreningen er tilsluttet DGI Fyn og undergivet DGI Fyns love.

Derudover kan underafdelinger være medlem af specifikke organisationer.


§ 3

Underafdelinger

Gislev Idrætsforening består af en række underafdelinger, som kan have selvstændige regelsæt.


Nye afdelinger kan optages ved ansøgning til hovedbestyrelsen.


§ 3.B

Andre samarbejder

Gislev IF vil indgå i samarbejder i de sammenhænge hvor det er relevant og giver mening.


§ 4

Hovedbestyrelsen

Foreningens daglige ledelse varetages af den valgte formand og kasserer, samt af de af underafdelingerne valgte repræsentanter.


Nystartede afdelinger får tilbud om at have en repræsentant i hovedbestyrelsen de første 2 sæsoner. Herefter indgår de i hovedbestyrelsen på samme vilkår som de øvrige afdelinger.


Afdelinger der i en periode ikke har aktiviteter, tilbydes ligeledes at have en repræsentant i hovedbestyrelsen.


§ 4.B

Hovedbestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær på det første møde efter den ordinære generalforsamling. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


Vedtagelser i hovedbestyrelsen kræver, at over halvdelen af den fremmødte hovedbestyrelse stemmer for, dog skal mindst halvdelen af hovedbestyrelsen være fremmødt. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.


§ 5

Økonomi

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Kassereren er ansvarlig for, at der bliver ført regnskab over alle aktiviteter. Regnskab og bogføring af egne aktiviteter kan uddelegeres til underafdelingerne efter regler fastsat af hovedbestyrelsen.


Afdelingernes regnskab revideres af de på Gislev Idrætsforenings generalforsamling valgte revisorer. Afdelingerne udarbejder selv budget, som godkendes af hovedbestyrelsen, før det fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.


Senest 15. februar afgiver hovedbestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.


§ 6

Forpligtelser

Foreningsmedlemmer, udvalgsmedlemmer og hovedbestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser overfor foreningen ud over kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbyte af nogen art.


§ 7

Medlem

Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, som ønsker at dyrke en aktivitet i en af afdelingerne.


§ 8

Eksklusion

Regler for eksklusion på grund af kontingentrestance fastsættes og effektueres af underafdelingerne.


Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning til det. En sådan beslutning kræver, at alle hovedbestyrelsens medlemmer stemmer for. Inden hovedbestyrelsen træffer beslutning, skal den pågældende have mulighed for at forsvare sig.


Et ekskluderet medlem kan kræve at få spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling hvor han/hun har ret til at forsvare sig. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved vedtægtsændringer.


§ 9

Kontingent

Aktivt kontingent samt termin for betaling fastsættes og opkræves af underafdelingerne. Underafdelingerne kan tegne støttemedlemmer.


§ 9.B

Børnekontingent

Ét kontingent for et barn der er 10 år eller yngre ved sæsonstart. Børnekontingentet dækker alle aktiviteter i underafdelingerne, der starter det pågældende kalenderår. Børnekontingentet fastsættes på generalforsamlingen.


§ 10

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i marts måned og indkaldes ved annonce i lokalpressen med mindst 21 dages varsel.


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.


Stemmeret har alle aktive og støttemedlemmer fra det kalenderår de fylder 15 år. For yngre medlemmer varetages stemmeretten af én forælder. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde, og hver person kan kun have én stemme.


§ 10.B

Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

1.Valg af dirigent og stemmetællere

2.Beretning fra hovedbestyrelsen og underafdelinger fremlægges til godkendelse

3.Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

4.Indkomne forslag

5.Drøftelse af foreningens virke det kommende år

6.Forslag til budget og Børnekontingent fremlægges til godkendelse

7.Valg af formand eller kasserer

8.Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant

9.Eventuelt


§ 10.C

Generalforsamlingen vælger under formandens ledelse dirigent og stemmetællere. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal af de afgivne gyldige stemmer. Skriftlig afstemning skal efter ønske foretages. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Der føres protokol over vedtagene beslutninger.


§ 10.D

Valg

Til hovedbestyrelsen vælges på ulige år formand og på lige år kasserer. Formands-/kasserervalg er gældende for 2 år. Valgbare er medlemmer, der er over 18 år og har stemmeret.

Revisorer og -suppleanter vælges for et år.


Afdelingernes repræsentant og dennes suppleant vælges af afdelingerne selv.

Suppleanten træder i hovedbestyrelsesmedlemmets sted og overtager dennes stemmeret, hvis medlemmet er forhindret i fremmøde.

Alle valg er gældende for 2 år. Valgbare er medlemmer, der er over 18 år og har stemmeret.§ 11

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i hovedbestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at der er stillet krav herom, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.


§ 12

Ophør

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af DGI Fyn, skal foreningen til DGI Fyn aflevere samtlige herfra modtagne ejendele. Ud over det ovenfor nævnte tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Vedtaget på generalforsamlingen den 21. marts 2018Vagn Brogaard

dirigent